Vedtekter for OSWA

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vedtekter (Revidert på årsmøtet 27. juni 2019)

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er "Oslo Software Architecture", forkortet OSWA.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å:

 • styrke det faglige nivå innen IT-arkitektur ved å spre kjennskap til relevante resultater, praktisk metodikk og nyttige hjelpemidler.
 • skape kontakt og å fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom dem som er interessert i IT-arkitektur.

Foreningen søker å nå sine mål blant annet ved å:

 • arrangere seminarer, kurs og liknende, alene eller i samarbeid med andre faglige sammenslutninger.
 • arrangere medlemsmøter med faglige foredrag, diskusjoner og uformelt samvær.

Foreningen har ingen kommersielle interesser og skal ikke engasjere seg i aktiviteter som utelukkende tjener økonomiske formål. Foreningen opptrer ikke som representant for noen yrkes- eller næringsgruppe til fremme av dens økonomiske interesser. Foreningen og dens organer og hjelpemidler, må ikke brukes til arbeid for politiske eller forretningsmessige særinteresser.

Foreningen kan vedta å representere sine medlemmer som gruppe innenfor andre foreningsformål som bransje- og paraplyorganisasjoner.

§ 3 Medlemskap

Alle som er interessert i IT-arkitektur kan være medlem i foreningen. Styret kan beslutte å bruke ulike tekniske løsninger for å vedlikeholde medlemsregisteret.

Hvis noen oppfører seg på en måte som er skadelig for foreningen, kan styret suspendere vedkommende
umiddelbart med 2/3 flertall i styret.
Eksempler:

 • Tydelige brudd på manifestet
 • Oppfører seg respektløst for andre medlemmer eller deltagere på OSWA sine arrangementer
 • Skade foreningens omdømme i offentligheten
 • Misbruker vervet sitt til egen vinning

OSWA-styret kan beslutte å følge en gitt Code of Conduct (feks https://berlincodeofconduct.org/)

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 4.1 Oppmøtte fra samme bedrift

Antall stemmeberettigede personer fra ett og samme firma kan ikke overskride 3 personer. Oppmøtte fra samme
bedrift skal gi beskjed om hvilke 3 oppmøtte som skal bruke stemmerett.

§ 4.2 Fullmakter

Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet velger et styre som leder foreningens daglige virksomhet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. juli. Forslag til saker skal være det sittende styret i hende 3 uker før årsmøtet. Saksliste og dokumenter publiseres senest 14 dager før møtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles hvis 2/3 av de fremmøtte krever det, men bare hvis saken tas opp før sakslisten er godkjent.

§ 5.1 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene for å være gyldig. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt, men skal protokollføres.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn en kandidat. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges. Blanke stemmesedler, eller stemmesedler med andre enn foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og skal anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle kandidatene ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene for å anses som valgt. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 5.2 Årsmøtets oppgaver

Det ordinære årsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett
 • Årsberetningen
 • Regnskapet
 • Budsjettet
 • Valg av nytt styre
 • Valg av valgkomite for neste årsmøte
 • Handlingsplan for neste styreperiode
 • Innkomne forslag
 • Eventuelt

§ 6 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5-10 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal ha en leder, nestleder og kasserer og være valgt av årsmøtet. Hvis et styremedlem fratrer styret i løpet av styreperioden, skal styret finne en erstatter som sitter frem til neste årsmøte.

Styreleder og kasserer har signaturrett hver for seg på vegne av foreningen.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede.
Leder, nestleder og kasserer velges for to år av gangen. Øvrige styremedlemmer velges for ett år av gangen. Ledervervet bør hvis mulig tildeles en person med minimum ett års erfaring fra styret. Styreverv er personlig.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere foreningen utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 8 Grupper / avdelinger

Foreningen kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Foreningens styre bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere utad uten styrets godkjennelse.

§ 9 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 10 Oppløsning

For at vedtak om oppløsning skal være gyldig, må minst 4/5 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemme for.
Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle tilsvarende allmennyttig formål etter
beslutning på avsluttende årsmøte.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 9.

Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.