Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Systembeskrivelse

En gang per døgn produseres det store mengder data. Disse dataene hentes fra en JMS-Queue og skal valideres og persisteres. Deretter (en eller annen gang i fremtiden) så kan det komme en forespørsel etter data. Denne forespørselen er kundespesifikk, så det er naturlig med en form for et kundeadapter som transformerer data fra et fellesformat og til det formatet som kunden etterspør.

På alle "lag/nivåer" skaleres det i bredden, slik at det som regel vil være mer enn en produsent og mer enn en konsument av data.

Det er ikke kritisk om enkelte verdier forsvinner, siden man kan hente inn igjen denne verdien neste natt. Dvs. man prøver ikke å korrigere verdier som ikke validerer, disse verdiene bare kastes. Det betyr at hvis en verdi/jobb lagt på JMS kø ikke blir persistert korrekt, så er ikke dette krise, så lenge dette bare gjelder et lite antall.

Beskrivelse i hht. kategoriseringsmodell

Labels:
translate translate Delete
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.