Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (22)

View Page History
Solutions based upon enterprise search are closing in on the traditional Data warehouse value propositions. By promising "Real-Time Enterprise", platforms like [FAST ESP | http://www.fastsearch.com/thesolution.aspx?m=376] are targeting real-time Business Intelligence Audiences.

Dette fører til en kamp om eierskapet til definisjonen av organisasjonens kjernebegreper, og kan potensielt føre til duplisering og divergens mellom datavarehus, søk, portaler og integrasjonstjenester. Gjennom å identifisere kreftene som opererer i markedet (forces/trender), samt styrker og svakheter med løsningselementene redegjør vi for et forslag til en ansvarfordeling og anvendelse. Målsetningen er å nyttegjøre seg av
This leads to a struggle over control of the organizations core definitions, and may lead to duplication and divergence between datawarhouse, search, portals and integration services. By defining forces that operate in the marked, and also strengths and weaknesses with the solution elements, can we create a responsibility sharing and usage plan. The goal is to use

* Søketeknologiens effektive håndtering av ustrukturerte data og _real-time_ muligheter
* Datavarehusteknologiens styrker i verktøystøtte, håndtering av strukturerte data, aggregering og preprosessering
* Den enhetlige håndteringen av integrasjon og eierskap til organisasjonens kjernebegreper gjennom kategoriserte tjenester basert på OW SOA
* The Search technologies efficient handling of unstructured data and _real-time_ capabilities
* The Datawarehouse technologies strength in tools support, handling of structured data, aggregation and preprocessing
* The uniform handling of integration and ownership to organizations core definitions through categorized services based on [OW SOA]

Sammen gir dette et målbilde som sikrer maksimal utnyttelse av potensiale i teknologiplattformen uten unødvendig duplisering og potensiell divergens mellom løsningselementene.
Together this forms the base that secures maximum usage of the potential in the technology platform without unnecessary duplication and potential divergence between solution elements.

h2. Definitions
* [Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI)]
* [Search-driven Business Intelligence|Search-driven Business Intelligence]
* [Enterprise search|http://wiki.objectware.no/display/EDA/Alignment+av+Enterprise+Search+og+Tjenesteorientering]
* [Enterprise search|Alignment of Enterprise Search and Service orientation ]
* [Metadata]
* [OW SOA]

h2. Alignment of BI and Tjenesteorientering
h2. Alignment of Business Intelligence and Service Oriented Architecture

* [Alignment of BI and Tjenesteorientering|Alignment of Business Intelligence and Service Oriented Architecture]
* [Alignment of Business Intelligence and Service Oriented Architecture|Alignment of Business Intelligence and Service Oriented Architecture]

h2. Alignment of Enterprise Search and Service Oriented Architecture
h2. Service Oriented Architecture with Enterprise Search and Business Intelligence

*Architecture and consistent responsibility division between [Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI)], [Enterprise Search og Search] and [OW SOA]*

!SOA-BI.jpg!
h2. Conclusion

Vi har sett at implementasjon av Business Intelligence kan hente verdi både fra tradisjonell [Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI)] og nyere trender i [Search-driven Business Intelligence]. Teknologiene er komplementerende og kan trekke på hverandres styrker gitt at deres ansvar er tydelig definert og dette reflekteres i deres anvendelse. OW SOA avhjelper [Governance] prosessen ved å sette dette ansvaret gjennom [Policy] og føringer for denne typen teknologi i forhold til kategoriseringsmodellen.
We have seen implementation of Business Intelligence that makes use of both traditional [Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI)] and newer trends in [Search-driven Business Intelligence]. The technologies are complementary and can draw on each other strengths given that their responsibility is clearly defined and this is reflected in their usage. [OW SOA] helps [Governance] the process by setting this responsibility through [Policy] and drivers for this kind of technology in the categorized service model.

Tjenester implementert basert på [OW SOA] gir også direkte gevinst for [Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI)] ved at Core Services tar ansvaret for Extract og Transform av data. Dette reduserer kompleksiteten i praktisk implementasjon av [Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI)] og sikrer at korrelering og sammenstilling av kjernebegreper kun skjer ett sted i løsningsarkitekturen.
Services implemented based on [OW SOA] is very beneficial for [Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI)] because the Core Services take responsibility for Extract and Transform of data. This reduces the complexity in practical implementation of [Data Warehouse (DW) and Business Intelligence (BI)] and make sure that correlation and establishment of core definitions only occurs in one place in the solution architecture.

[OW SOA] Core Services understøtter Enterprise Search ved å tilby én kilde for masterdata per kjernebegrep. Dette gir Enterprise Search plattformer en verdifull referansebase for indeksering, og potensiel forenklet Entity Exctraction fra ustrukturert informasjon.
[OW SOA] Core Services support Enterprise Search by offering one source for master data pr. core definition. This gives Enterprise Search platforms a valuable reference base for indexing and potentially easier Entity Extraction from unstructured information.

{tip}
Vi mener at Business Intelligence idag behøver *både* søketeknologi (for ustrukturert informasjon og _realtime_ data) *og* datavarehusteknologi (for strukturert informasjon).
In our opinion Business Intelligence today needs *both* search technologies (for unstructured information and _realtime_ data) *and* datawarehouse technology (for structured information).
{tip}

h3. Links

* [FAQ - BI og Enterprise Search i en tjenesteorientert strategi] in a Service Oriented Architecture]