compared with
Version 5 by Freddy Hansen
on Jun 06, 2016 06:14.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (1)

View Page History
h3. § 5 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet velger et styre som leder foreningens daglige virksomhet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. junli. Forslag til saker skal være det sittende styret i hende 3 uker før årsmøtet. Saksliste og dokumenter publiseres senest 14 dager får møtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media.