compared with
Current by Christian Lundestad
on May 25, 2020 16:35.

Key
This line was removed.
This word was removed. This word was added.
This line was added.

Changes (7)

View Page History
h1. Vedtekter (Revidert på årsmøtet 5. 27. juni 20139)


Alle som er interessert i IT-arkitektur kan være medlem i foreningen. Styret kan beslutte å bruke ulike tekniske løsninger for å vedlikeholde medlemsregisteret.

Hvis noen oppfører seg på en måte som er skadelig for foreningen, kan styret suspendere vedkommende
umiddelbart med 2/3 flertall i styret.
Eksempler:
* Tydelige brudd på manifestet
* Oppfører seg respektløst for andre medlemmer eller deltagere på OSWA sine arrangementer
* Skade foreningens omdømme i offentligheten
* Misbruker vervet sitt til egen vinning

OSWA-styret kan beslutte å følge en gitt Code of Conduct (feks [https://berlincodeofconduct.org/])

h3. § 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

h4. § 4.1 Oppmøtte fra samme bedrift
Antall stemmeberettigede personer fra ett og samme firma kan ikke overskride 3 personer. Oppmøtte fra samme
bedrift skal gi beskjed om hvilke 3 oppmøtte som skal bruke stemmerett.

h4. § 4.2 Fullmakter
Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

h3. § 5 Årsmøte
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet velger et styre som leder foreningens daglige virksomhet.
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. juli. Forslag til saker skal være det sittende styret i hende 3 uker før årsmøtet. Saksliste og dokumenter publiseres senest 14 dager fåør møtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media.
h3. § 9 Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

h3. § 10 Oppløsning
Foreningen kan oppløses på et ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle tilsvarende allmennyttig formål etter beslutning på avsluttende årsmøte.
For at vedtak om oppløsning skal være gyldig, må minst 4/5 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemme for.
Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle tilsvarende allmennyttig formål etter
beslutning på avsluttende årsmøte.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 9.