Query

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version. Compare with Current  |   View Page History

Hvordan vil du lagre data med følgende forutsetninger?

Datastruktur

 • tre-struktur
  • typisk 3-5 nivå i treet
  • enkle parametre på hvert nivå
 • tre-noder
  • enkle parametre
  • tre underliggende sett med referansepekere (Høy, Medium, Lav) kobblingskoeffisient -sett
  • et underliggende map med (referansepeker-koeffisient-teller) (bruksstatistikk)

Aksessmønster

 • 99% query-basert read
  • vektet søk på referansepekerene i settene og mappet, resultatsettet som en prioritert liste av nodene basert på koblingskoeffisienter og statistikk
  • les medfører ikke oppdatering av statistikk
 • 1 % write
  • hovedsaklig (99%) oppdatering av bruksstatistikken
  • resten, insert node, update parames, delete node

Datavolum

 • Under 10.000 noder, men bør kunne skalere til en 100.000 noder
Labels:
None
Enter labels to add to this page:
Please wait 
Looking for a label? Just start typing.