View Source

h1. Vedtektsendringer - Forslag

Det foreslås å gjøre endringer i OSWAs vedtekter:

h3. Forslag 1 (foreslått av OSWA-styret):

Beskrivelse: Antall stemmeberettigede personer fra ett og samme firma bør begrenses for å beskytte foreningen. Det foreslås også å flytte setning om fullmakter fra paragraf §5 til §4 som en underparagraf. Overskrift til §4 foreslås også å endres slik at det kun omhandler stemmerett.

*Eksisterende vedtekt:*

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

*Forslag til ny tekst:*

§ 4 Stemmerett

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 4.1 Oppmøtte fra samme bedrift
Antall stemmeberettigede personer fra ett og samme firma kan ikke overskride 3 personer. Oppmøtte fra samme bedrift skal gi beskjed om hvilke 3 oppmøtte som skal bruke stemmerett.

§ 4.2 Fullmakter
Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.


h3. Forslag 2: (foreslått av Dervis Mansuroglu)

Beskrivelse: Valgbarhet for nye styrekandidater bør være avhengig av bidrag og innsats i OSW-communitiet (feks arbeidsgruppene/undergruppene).


h4. Endringer til §4 Stemmerett

*Eksisterende vedtekt:*

§ 4 Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

*Forslag til ny tekst:*

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Kandidater til tillitsvervene bør så langt det lar seg gjøre avgjøres på bakgrunn av bidrag og innsats i foreningen (for eksempel via arbeidsgruppene/undergruppene).


h3. Forslag 3: (foreslått av Dervis Mansuroglu)

Beskrivelse: For å beskytte foreningen ytterligere bør oppløsning av foreningen kreve flere stemmer enn hva som er tilfelle pr. i dag.

*Eksisterende vedtekt:*
Foreningen kan oppløses på et ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle tilsvarende allmennyttig formål etter beslutning på avsluttende årsmøte.

*Forslag til ny tekst:*
For at vedtak om oppløsning skal være gyldig, må minst 4/5 av de stemmeberettigede på årsmøtet stemme for. Ved gyldig beslutning om oppløsning skal foreningens midler tilfalle tilsvarende allmennyttig formål etter beslutning på avsluttende årsmøte.


h3. Forslag 4: (foreslått av OSWA-styret)

Beskrivelse: Styre foreslår å innføre en Code of Conduct. Berlin COC er en annerkjent version som er anbefalt: https://berlincodeofconduct.org/

*Eksisterende vedtekt:*
§ 3 Medlemskap
Alle som er interessert i IT-arkitektur kan være medlem i foreningen. Styret kan beslutte å bruke ulike tekniske løsninger for å vedlikeholde medlemsregisteret.

*Forslag til ny tekst:*
§ 3 Medlemskap
Alle som er interessert i IT-arkitektur kan være medlem i foreningen. Styret kan beslutte å bruke ulike tekniske løsninger for å vedlikeholde medlemsregisteret.

Hvis noen oppfører seg på en måte som er skadelig for foreningen, kan styret suspendere vedkommende umiddelbart med 2/3 flertall i styret.
Eksempler:
- Tydelige brudd på manifestet
- Oppfører seg respektløst for andre medlemmer eller deltagere på OSWA sine arrangementer
- Skade foreningens omdømme i offentligheten
- Misbruker vervet sitt til egen vinning

OSWA-styret kan beslutte å følge en gitt Code of Conduct (feks https://berlincodeofconduct.org/)